اعضاء هیئت مدیره

شرکت آذران تقطیر سهند

احمد تقی لو

مدیرعامل

احمد برزگری

رئیس هیئت مدیره

حامد تقی لو

مدیر بازرگانی